Vedtægter

Navn og hjemsted
§ 1

Selskabet er et interessentskab ved navn Trend Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Vesthimmerlands kommune.

Formål
§ 2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

Medlemmer
§ 3

Selskabets medlemmer er grundejere – indenfor værkets forsyningsområde – som har betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overtagelsen var medlem af selskabet.

Medlemmernes rettigheder
§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser
§ 5

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes solidarisk.

Ethvert medlem er ansvarligt for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Sker det ikke, mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

Udtræden af selskabet
§ 6

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte, kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr. nr.) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.

Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales.

Ved udtrædning kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Levering til ikke – medlemmer (købere)
§ 7

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leverancepligt ved køb fra selskabet.

Hvis købere ikke, eller kun delvist afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb til forrentning og afskrivning af hovedanlægsbidrag og ikke betalt ledningstilsvar.

Anlæg
§ 8

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledninger, dog jf. regulativets bestemmelse herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. Stikledning til og med stophane (ved skel), også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

Enhver interessent er pligtig til for sin egen regning på sin stikledning at etablere en frostfri stophane.

Ledninger over privat grund
§ 9

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmers ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder dette rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning.

Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

Indskrænkninger i vandleverancen
§ 10

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra udgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Jf. i øvrigt regulativets bestemmelser. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.

Vandspild er forbudt jf. regulativet.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en bod eller lignende særafgift.

Generalforsamlingen
§ 11

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juli måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel, ved meddelelse til hvert enkelt medlem, på senest angivne adresse, eller ved avertering i lokal avis, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor eventuelle forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til formanden inden den 30. marts. Eventuelle indkomne forslag skal fremgå af indkaldelsen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget og takstblad for det kommende år fremlægges.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Revisor kan genvælges

Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for genvalg i lige så lang tid, som han/hun tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 15 af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftlig forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede, indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemninger
§ 12

Intet medlem har mere end én stemme. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end en fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ikke stemmeret.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling.

Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringen godkendes af långiveren.

Bestyrelsen
§ 13

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år af gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav.

Den har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Tegningsret
§ 14

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Alle udgifter skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen, jf. dennes forretningsorden.

Regnskabet
§ 15

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revisionen af regnskaberne foretages af det generalforsamlingsvalgte revisionsfirma. Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.

Opløsning
§ 16

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Ikrafttræden
§ 17

Selskabets vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 9. juli 1964, og sidst ændret på generalforsamlingen den 21. maj 1994.

Jørgen Holm Nielsen
Dirigent

Bestyrelsen:
Edgar Jensen
Jørgen Holm Nielsen
Carsten Traberg
Preben Nielsen
Svend E. Nielsen