Generalforsamling Trend Vandværk

 1. Oktober 2021

85 adresser var repræsenteret og 122 medlemmer
deltog i generalforsamlingen

 • Valg af dirigent
  • Arnfred Juul Christensen
  • Generalforsamlingen er lovligt varslet
 • Beretning om det forløbne år
  • De seneste to år ligner hinanden – et roligt år 2020 – driften fungerer fint – ledningen skylles x 1 ugentligt, så der ikke står dødt vand.
  • Vandmålerne fungerer
  • Spild 2697 km3 (7,7%) – oftest pga brud på ledningen. Obs på gennemtæring pga saltindhold i jorden,som tærer letmetals anboringerne og galv. bolte som ruster over.
  • Man må ikke bruge jordstophanen, men kun den i målerbrønden
   Aflæsningssystemet bruger kun adresse. Ikke personfølsomme oplysninger sendes ud.
  • Der er flere steder fundet konstant vandforbrug – dette er meddelt til forbrugeren, men ofte afvist af forbrugeren. Der opfordres til at bruge manuel aflæsning ved afrejse, så man kan følge forbrug og evt. Utæthed, f.eks. Toilet der løber
  • Nyt aflæsningssystem. Mange nye opgaver ved overflytningen. Det er nu på plads.
  • Alle vandprøver er ok, fraset én, som viste sig at være en prøveudtagningsfejl. Kontrolprøve uden strålesamler var ok.
  • Dette er sidste beretning fra Edgar som formand, da han har solgt sit sommerhus og derfor træder ud af bestyrelsen. Edgar har været i bestyrelsen siden 1983 – formand siden 1992.
  • Beretningen godkendes enstemmigt
 • Regnskab forelægges
  • Mads Lundgård, Beierholm
  • Regnskabet er sendt i kopi til alle forbrugere
  • Årsrapporten er godkendt uden bemærkninger 13. April 2021 af bestyrelsen og revisor
  • Resultatopgørelsen: årsresultat 0 kr. – regnskabsprincip med omkostningsbestemte indtægter:
   • Nettoomsætning med overdækning 23089 kr.
   • Produktionsomkostninger: 168707 kr.
    • Bruttofortjeneste 256336 – stigning på 50671 kr.
   • Administrationsomkostninger: IT-omkostninger
   • Finansielle poster 19976 kr.
   • Aktiver og passiver: 3232808 kr.
  • Spørgsmål:
   • Konsulentomkostninger: Undervisning i det nye regnskabssystem
   • IT-omkostninger: Nyt regnskabsprogram
  • Regnskabet godkendes
 • Budget og takstblad fremlægges
  • Budget 2021 – ikke justeret siden april 2021
   • Resultat før afskrivninger 46000
   • Afskrivninger 31000
   • Resultat før renter 15000
   • Finansielle omkostninger: 15000
   • Årets resultat: 0
  • Spørgsmål:
   • 893 forbrugere på målerleje – når man udregner budgetposten og dividerer med 75 kr giver det 720 forbrugere – hvem er de sidste 173 ? Formanden undersøger og vender tilbage
    • Svar: Målerleje er ekskl. Moms i regnskabet = 60 kr. og det samme med fast afgift.

Vi har en manuel, som ikke er med målerregnskabet, men beløbet er i regnskabet, og så vi har 894 forbrugere.

 • fast afgift er der flere steder flere forbrugere på samme adresse. F.eks. har Vitskøl Kloster 13 afgifter
 • Budgettet er godkendt
 • Øvrige forslag
  • Der er ikke indkommet forslag til dagsorden
 • Valg til bestyrelse
  • Erik Nielsen genopstiller for 2 år
  • Carsten Nøkleby 2 år
  • Keld Enslev 2 år
  • Niels Peter Hougaard 1 år
  • Keld Andersen 1 år
 • Valg af suppleanter
  • Rasmus Rønnow Juul
  • Jørgen Blok
 • Valg af revisor
  • Beierholm genvalgt
 • Eventuelt
  • Afsked med Edgar som formand
   • Edgar vil gerne fortsætte med at være vandværksbestyrer. Dette skal den nye bestyrelse tage stilling til
  • Der bliver spurgt om godt råd til at undgå frost i sin vandmåler til vinter. Det er en god idé at afdække området med en vintermåtte, særligt hvis målerbrønden ligget på et åbent areal eller hvis der f.eks. er fliser omkring målerbrønden, som holder på kulden
  • Per Godsk fra Sommerhusforeningen har fået en henvendelse fra Kommunen ang. Fremtidig plan for afhentning af dagrenovation. Der er generalforsamling næste lørdag og da hele bestyrelsen er på valg og ikke ønsker genvalg, er der brug for, at den nye bestyrelse hurtigt konstituerer sig og vælger 2 repræsentanter til at deltage i møde på Kommunen 26. Oktober 2021. Dette til orientering så evt. interesserede i at komme i bestyrelsen kan have dette in mente ift. dato